Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő neve: Kantavár Kft., Székhelye: Pécs 7621,Rákóczi út 67
Tel: + 36 72-525 686
E-mail Cím: info@kantavar.hu
Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Gyurokné Vörös Annamária

Az alábbi feltételeket az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) alapján alakítottuk ki.
Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kantavar Kft. és partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, szerződések megkötése, azok teljesítés.

Meghatározások
adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: az [utazási iroda] termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az [utazási irodával] utazási szerződést kötők.
A weboldal látogatásához (böngészés) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatások igénybevétele, megvásárlása és megrendelése személyes adatok közlésével lehetséges (ld. szállásfoglalás, biztosítás megkötése, Áfa nyilatkozat, stb.)
A kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg több adat megadása kötelező, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak tényét, hogy a szolgáltatás megrendelését nem végezheti el. Az önkéntes adatkezelési hozzájárulás minden esetben az ügyfél/partner által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.
Az adatkezelés (mind a weboldalon megadott adatok, mind pedig irodánk munkatársa részére közvetlenül megadott adatok vonatkozásában) hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a megvásárolni kívánt szolgáltatások megrendelése és a szolgáltatás
teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás nyújtás céljából kezelünk illetve továbbítunk.
Szolgáltatásainkat szerződött partnereinkkel, szolgáltatókkal történő együttműködés útján biztosítjuk. Ennek érdekében szerződött partnerünk és/vagy a szolgáltató részére továbbítjuk – az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges, megrendelőlapon szereplő – adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a megrendelt szolgáltatást.

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt partnerekkel közli, illetve fogja közölni a személyes adatokat:

– a szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal, szállásadókkal, megbízott utazási irodákkal, személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel, ügynökséggel, vám- és adóhatósággal, egyéb megbízottal, vállalkozóval,
közreműködővel;
– az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel;
– hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb hatósággal.

Az Adatkezelő az ügyfél adatait adott esetben harmadik országba is továbbítja, mely adattovábbítás az ügyfél (természetes személy) és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatások teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból történő továbbításához, kezeléséhez.

A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatainak a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása során az Adatkezelőnek nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy adatkezeléséért.

A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön, szolgáltatókon túl harmadik személynek adatot nem  továbbítunk.
Irodánk minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz az adatokkal való esetleges visszaélés megelőzésének érdekében.
Az Ügyfél az Adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írt olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga: (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b)a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje.

A Kantavár Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.
Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog
amikor az adatot gyűjtik (ha az
érintett adja át) vagy egy hónapon
belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
Az ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. A kantavár Utazási Iroda azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatósága (NAIH) székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410., www.naih.hu.
Utazásközvetítés esetén a Kantavár Kft. adatfeldolgozóként az utazásszervező, mintadatkezelő képviseletében jár el. Ez esetben az Ügyfél által átadott személyes adatokat irodánk az utazásszervezőnek továbbítja.
Amennyiben az ügyfél az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az ügyfél adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az ügyfél hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak  nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét nem ellenőrizzük, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség (ld.: Általános Szerződési Feltételek).
Pécs, 2018.05.24.

Információk

Máté-Lak
Balatonlelle, Fogas utca 1.
+36309474533
+36309974095
Email: montenegroapartman@gmail.com
ÁSZF
Adatkezelési információk